Pravila o privatnosti

1) O pravilima o privatnosti

Svrha Pravila o privatnosti Influenca, Karin Ježovita s.p. (u daljnjem tekstu: „Pravila o privatnosti“) je upoznavanje korisnika usluga Influenca, Karin Ježovita s.p. i druge osobe (u daljnjem tekstu „pojedinci“) sa svrhom i osnovom obrade osobnih podataka tvrtke Influenca, Karin Ježovita s.p., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: „Influenca, Karin Ježovita s.p.“) i pravima pojedinaca na tom području.

Tvrtka nudi posebnu brigu za sigurnost vaših osobnih podataka. Svi pruženi osobni podaci tretiraju se povjerljivo i koriste se samo u svrhu u koju su dani. Vašim osobnim podacima upravljamo s najvećom pažnjom, uzimajući u obzir primjenjivo zakonodavstvo i najviše standarde njihovog postupanja. Mi se brinemo za sigurnost vaših osobnih podataka, između ostalog, odgovarajućim organizacijskim mjerama, radnim postupcima i naprednim tehnološkim rješenjima, kao i vanjskim stručnjacima kako bismo što učinkovitije zaštitili vaše osobne podatke. Koristimo odgovarajuću razinu zaštite i razumne fizičke, elektroničke i administrativne mjere kako bismo zaštitili prikupljene podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, promjene, neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka ili neovlaštenog pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađeni.

Istodobno, ova Pravila o privatnosti dodatno pojašnjavaju pristanak koji ste dali na obradu vaših osobnih podataka.

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Politika privatnosti i ukidanje Direktive 95/46 / EZ (u daljnjem tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka“), obuhvaćene su sljedeće informacije:

– kontakt podaci tvrtke,

– svrhe, osnove i vrste obrade različitih vrsta osobnih podataka pojedinaca,

– vrijeme zadržavanja pojedinih vrsta osobnih podataka,

– prava pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka,

– pravo na podnošenje žalbe u vezi s obradom osobnih podataka,

– valjanost politike privatnosti.

2) Osobni podaci koje je tvrtka prikupila

Ako ste samo posjetitelj web stranice, podatke o vama prikupljamo samo pomoću kolačića. Ako ste korisnik usluga ili klijenta usluga koje pruža tvrtka, mi također prikupljamo druge osobne podatke o vama koji su nam potrebni za obavljanje usluga koje ste naručili ili koristite. Ovi osobni podaci su:

– ime i prezime

– adresa e-pošte za kontakt

– kontakt telefon

– IP adresa

– podaci za davanje ponude prema vašoj potražnji (vaša adresa, porezni broj).

3) Upravitelj osobnih podataka

Voditelj osobnih podataka obrađenih u skladu s ovim Pravilima o privatnosti je Influenca, Karin Ježovita s.p., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

4) Kategorije pojedinaca čiji se osobni podaci obrađuju

Ova Pravila o privatnosti namijenjena su svima koji su se pretplatili i / ili koristili naše usluge ili poslali upit, kao i onima koji posjete našu web stranicu.

5) Svrha obrade i osnove za obradu podataka

5.1. Obrada ugovora:

U sklopu ostvarivanja ugovornih prava i ispunjavanja ugovornih obveza, tvrtka obrađuje vaše osobne podatke u sljedeće svrhe: identifikacija pojedinca, priprema ponude, sklapanje ugovora, pružanje naručenih usluga, obavijest o mogućim promjenama, dodatni detalji i upute za korištenje usluga, prigovora ili reklamacija, naplata usluga i druge svrhe potrebne za provedbu ili zaključivanje ugovornog odnosa između tvrtke i pojedinca.

Pri naplati usluga, na temelju poreznih propisa, pribavljamo i obrađujemo vašu adresu za ispravno izdavanje računa.

5.2. Obrada po zakonu:

Na temelju legitimnog interesa, vaše osobne podatke koristimo za otkrivanje i sprječavanje prijevarne upotrebe i zlouporabe usluga, potom kako bismo osigurali stabilan i siguran rad našeg sustava i usluga, kao i za provođenje mjera sigurnosti informacija, ispunjavanje zahtjeva za kvalitetu usluge i otkrivanje tehničkih kvarovi sustava i usluga.

Na temelju legitimnog interesa, vaše osobne podatke također koristimo u svrhe mogućeg izvršenja, sudske i izvan sudske ovrhe.

U skladu s Općom uredbom, u slučaju sumnje na zlouporabu, tvrtka može obrađivati podatke o pojedincima u odgovarajućoj i razmjernoj mjeri u svrhu identificiranja i sprječavanja moguće prijevare ili zlouporabe i, ako je prikladno, te podatke proslijediti drugim pružateljima usluga, poslovnim partnerima i policiji, državnom odvjetništvu ili drugim nadležnim tijelima. U svrhu sprječavanja budućih zlouporaba ili prijevara, podaci o povijesti utvrđenih zlouporaba ili prijevara u vezi s pojedincem, koji uključuju podatke o pretplatničkom odnosu i, na primjer, IP adresi, mogu se čuvati pet godina nakon prestanka poslovnog odnosa.

5.3. Obrada na temelju pristanka za obradu osobnih podataka:

Obrada podataka može se temeljiti i na vašem pristanku datom tvrtki.

Na primjer, pristanak se može odnositi na priopćavanje ponuda, pogodnosti i poboljšanja usluga koje pruža tvrtka. Svrha takvih informacija je približiti usluge što je više moguće vašim potrebama i željama te povećati njihovu korisnu vrijednost za vas. Obavijest se vrši putem kanala koje ste odabrali u pristanku. Obavijest možete opozvati u bilo kojem trenutku, kako je definirano u Pravilima o privatnosti.

Možete povući ili promijeniti svoj pristanak u bilo kojem trenutku na isti način na koji ste ga dali ili na drugi način kako je definirano Pravilima o privatnosti, dok tvrtka zadržava pravo identificirati kupca. Promjena pristanka može se dogovoriti i e-poštom na info@karin.si ili pismenim zahtjevom koji se šalje sjedištu tvrtke.

Povlačenje ili promjena pristanka odnosi se samo na podatke obrađene na temelju vašeg pristanka. Vaša posljednja suglasnost koja nam je dana je važeća. Mogućnost opoziva pristanka ne predstavlja pravo na odustajanje u poslovnom odnosu pojedinca s tvrtkom.

Podaci za koje je dana vaša privola obrađuju se bez opoziva i do dvije godine nakon prekida poslovnog odnosa s tvrtkom.

6) Ograničenja prijenosa osobnih podataka

Ako je potrebno, ovlastit ćemo druge tvrtke i pojedince za izvođenje određenih radova koji doprinose našim uslugama. U takvom slučaju, tvrtka također može pružiti osobne podatke takvim pažljivo odabranim vanjskim obrađivačima koji će s tvrtkom sklopiti ugovor o obradi osobnih podataka ili isti ugovor ili drugi obvezujući dokument (u daljnjem tekstu: „Ugovor o obradi“). Takve ćemo podatke pružiti ili učiniti dostupnima vanjskim obrađivačima samo u mjeri potrebnoj za određenu svrhu. Te podatke vanjski obrađivač ne smije koristiti u bilo koje druge svrhe, pod uvjetom da ispunjavaju barem sve standarde za obradu osobnih podataka predviđene važećim zakonodavstvom. Tvrtka ugovorno obvezuje vanjske obrađivače da poštuju povjerljivost vaših osobnih podataka.

Na temelju obrazloženog zahtjeva, tvrtke također dostavljaju osobne podatke nadležnim državnim tijelima koja za to imaju pravnu osnovu. Tvrtka d.o.o. će npr. odgovarati na zahtjeve sudova, tijela za provedbu zakona i drugih nacionalnih tijela, koja mogu uključivati nacionalna tijela iz druge države članice EU-a.

7) Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Razdoblje čuvanja podataka određuje se prema kategoriji pojedinačnih podataka. Podaci se čuvaju najdulje onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili dalje obrađeni ili do isteka roka zastare za ispunjenje obveza ili zakonom propisanog razdoblja čuvanja.

Računovodstveni podaci i s njima povezani kontakt podaci o pojedincima mogu se čuvati u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza do potpune naplate usluge ili do isteka roka zastare u odnosu na pojedinačni zahtjev, koji može trajati od jedne do pet godina. Računi se čuvaju 10 godina nakon završetka godine na koju se račun odnosi u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dodanu vrijednost.

Ostali podaci dobiveni na temelju vašeg pristanka čuvaju se za vrijeme trajanja poslovnog odnosa i 2 godine nakon prekida, osim ako zakon predviđa dulje razdoblje čuvanja. Ako pojedinac koji je dao pristanak za obradu osobnih podataka nije stupio u poslovni odnos s nama, njegov pristanak vrijedi 2 godine od njegova podnošenja ili do opoziva.

Na kraju razdoblja čuvanja, podaci će se izbrisati, uništiti, blokirati ili anonimizirati, ako zakonom nije drugačije određeno za svaku vrstu podataka.

8) Prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka

Jamčimo izvršavanje vaših prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja. O vašem ćemo zahtjevu odlučiti u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. U slučaju složenosti i velikog broja zahtjeva, rok se može produžiti za najviše dva dodatna mjeseca. Ako produljimo rok, obavijestit ćemo vas o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, zajedno s razlozima odgode.

Prihvaćamo zahtjeve u vezi s ostvarivanjem vaših prava na e-adresu info@karin.si ili poštom na adresu Influenca, Karin Ježovita s.p., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Ako svoj zahtjev predate elektroničkim putem, pružit ćemo vam podatke elektroničkim putem kad god je to moguće, osim ako ne zatražite drugačije.

Ako postoji legitimna sumnja u identitet subjekta podataka, možemo zatražiti pružanje dodatnih podataka potrebnih za potvrdu identiteta subjekta podataka.

Ako su zahtjevi subjekta podataka očito neutemeljeni ili pretjerani, posebno zato što se ponavljaju, poduzetnik može:

– naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili komunikacije ili provođenja potrebne radnje, ili

– odbiti postupati po zahtjevu.

Dodjeljujemo vam sljedeća prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka:

(i) pravo pristupa podacima

(ii) pravo na ispravak

(iii) pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

(iv) pravo na ograničenje obrade

(v) pravo na prijenos podataka

(vi) pravo na prigovor

(i) pravo pristupa podacima

Uvijek imate pravo znati obrađuju li se osobni podaci u vezi s vama i, ako jesu, pristup osobnim podacima i sljedećim podacima:

– svrhe obrade,

– vrste obrađenih osobnih podataka,

– korisnici ili kategorije korisnika kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni,

– predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije korištene za određivanje tog razdoblja,

– postojanje prava zahtijevati od voditelja obrade da ispravi ili izbriše osobne podatke ili ograničiti obradu vaših osobnih podataka, ili postojanje prava na prigovor takvoj obradi,

– pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu,

– tamo gdje se osobni podaci ne prikupljaju od vas, sve dostupne informacije u vezi s njihovim izvorom.

(ii) pravo na ispravak

Imate pravo ispraviti netočne osobne podatke koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja, a uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući podnošenje dopunske izjave.

(iii) pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Imate pravo na brisanje naših osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja kada se odnosi jedan od sljedećih razloga:

– gdje osobni podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,

– kada opozivate privolu na temelju koje se vrši obrada, ne postoji drugi pravni temelj za obradu,

– ako se protivite obradi podataka i nema nužnih opravdanih razloga za njihovu obradu,

– kada su osobni podaci obrađeni nezakonito,

– kada se osobni podaci moraju izbrisati kako bi se ispunila zakonska obveza u skladu s pravom EU-a ili slovenskim pravnim poretkom.

(iv) pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ograničiti obradu vaših osobnih podataka kada se odnosi jedan od sljedećih slučajeva:

– kada osporavate točnost podataka, tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka,

– obrada je nezakonita i vi se protivite brisanju osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe,

– vaši osobni podaci više nam nisu potrebni za potrebe obrade, već su vam potrebni za uvođenje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva,

– ako ste uložili prigovor na obradu na temelju legitimnih interesa tvrtke dok se ne provjeri jesu li naši legitimni razlozi veći od vaših razloga.

Ako je obrada vaših osobnih podataka ograničena u skladu s prethodnim stavkom, takvi će se osobni podaci, osim njihova pohrane, obrađivati samo uz vaš pristanak, bilo radi ostvarivanja, provođenja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe.

Obavezni smo vas obavijestiti prije ukidanja ograničenja obrade vaših osobnih podataka.

(v) pravo na prijenos podataka

Imate pravo na primanje svojih osobnih podataka koji su nam dostavljeni u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom obliku i pravo prosljeđivanja tih podataka drugom kontroloru, a da ih tvrtka ne ometa kada se obrada temelji na vašem pristanku. a obrada se izvodi automatiziranim sredstvima. Na vaš zahtjev, ako je to tehnički izvedivo, osobni podaci mogu se izravno prenijeti na drugog voditelja obrade.

(vi) pravo na ugovaranje

Kada vaše podatke obrađujemo na temelju legitimnog interesa u marketinške svrhe, možete se u bilo kojem trenutku usprotiviti takvoj obradi.

Prestajemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako ne dokažemo uvjerljive razloge za obradu koja premašuje vaše interese, prava i slobode ili za utvrđivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva.

9) Pravo na podnošenje žalbe u vezi s obradom osobnih podataka

Svaka žalba u vezi s obradom vaših osobnih podataka može se poslati na e-adresu info@karin.si ili poštom na adresu Influenca, Karin Ježovita s.p., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

U slučaju da o vašem zahtjevu ne odlučimo u zakonskom roku ili ne odbijemo vaš zahtjev, imate mogućnost podnošenja žalbe povjereniku za informacije.

Također imate pravo izravno podnijeti žalbu Povjereniku za informacije ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši slovenske ili EU propise na području zaštite osobnih podataka.

Ako ste ostvarili svoje pravo na pristup podacima i nakon primanja odluke smatrate da osobni podaci koje ste dobili nisu osobni podaci koje ste zatražili ili da niste dobili sve tražene osobne podatke, možete podnijeti obrazloženu žalbu Povjereniku za informacije u tvrtki u roku od 15 dana. O vašoj žalbi moramo odlučiti kao novom zahtjevu u roku od pet radnih dana.

10) Završne odredbe

Sve što nije obuhvaćeno ovim Pravilima o privatnosti podliježe važećem zakonu.

Tvrtka zadržava pravo promjene ovih Pravila o privatnosti. O promjeni ćemo vas obavijestiti objavljivanjem na službenoj web stranici Influenca, Karin Ježovita s.p. 30 dana prije stupanja na snagu.

U slučaju pitanja o Politici privatnosti ili o podacima koje o vama čuvamo, pišite nam na e-adresu info@karin.si 

11) Valjanost Politike privatnosti

Ova Pravila o privatnosti objavljena su na web stranici Influenca, Karin Ježovita s.p. i stupaju na snagu 25.5.2018.

Influenca, Karin Ježovita s.p.